Pink-mule logo

Er du fyldt 18 år?

Før du kan benytte vores webshop, skal du
bekræfte at du er 18 år eller derover.

FILTER
Varen er lagt i din indkøbskurv
Til indkøbskurven

Må du dampe på din arbejdsplads?

Oprettet d.

Må du dampe på din arbejdsplads?

Hvis du er damper og læser denne lille informative klumme, kan vi to hurtigt blive enige om, at røg og damp er ikke det samme, ik sandt?

Hvis du ikke damper men er på jagt efter mere information, kan jeg garantere dig: Røg og damp er ikke det samme!

 

Så er det på plads…. Men hvad gør du som damper, når du er på arbejde? Må du dampe på din arbejdsplads? Det logiske vil jo være, at du må stå indenfor og se på tobaksskyen stige op i det fjerne på et andet matrikelnummer - i regnvejr. Men desværre bliver flere og flere dampere sendt ud blandt rygere, da beslutningstagere ofte mener det er helt og holdent det samme om man ryger eller damper. Vi hører også tit, at argumentet om rygeloven og firmaets rygepolitik bliver brugt.

 

Det er så her at det hele bliver lidt mudret. For ofte er firmaers rygepolitik lavet INDEN dampen rigtig blev en del af over 250.000 danskeres liv.

 

Lad os ridse op hvad loven reelt siger om e-damp (Paragraffer forude - ellers spring ned til Kort sagt):

-------------

§ 3. Det er ikke tilladt at anvende elektroniske cigaretter med eller uden nikotin i eller på

- 1) børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af 3-årige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lign., der har optaget børn og unge under 18 år, jf. dog stk. 2 og 3,

- 2) dagplejehjem og andre lokaler til brug for dagpleje, der indgår i den kommunale dagpleje og puljeordninger, jf. §§ 20 og 21 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, i det tidsrum, der passes børn, jf. dog stk. 4,

- 3) kollektive transportmidler, herunder danske passagerskibe og dansk og udenlandsk registrerede passagerluftfartøjer, der opererer i henhold til dansk driftstilladelse, uanset om skibet eller luftfartøjet befinder sig uden for dansk territorium, jf. dog stk. 5 og 6, og

- 4) taxaer.

 

- Stk. 2. På anbringelsessteder målrettet børn og unge under 18 år, der også fungerer som bolig for de unge, kan ledelsen på stedet tillade, at de unge anvender elektroniske cigaretter udendørs på institutionens område.

- Stk. 3. På sikrede afdelinger på døgninstitutioner og delvis lukkede døgninstitutioner, der også fungerer som bolig for unge under 18 år, kan ledelsen på stedet tillade, at unge anvender elektroniske cigaretter i lokaler, der er særligt tilegnet dette formål, på deres egne værelser og udendørs på institutionens område.

- Stk. 4. Det er ikke tilladt at anvende elektroniske cigaretter i lokaler omfattet af stk. 1, nr. 2, hvis lokalet primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum.

- Stk. 5. Forbuddet i stk. 1, nr. 3, finder ikke anvendelse, for så vidt angår passagerskibe, i området på skibet, som er forbeholdt besætningen, og hvortil skibets passagerer ikke har adgang.

- Stk. 6. På passagerskibe kan ledelsen tillade, at passagererne anvender elektroniske cigaretter udendørs, i kahytter og i rum eller kabiner, der er indrettet til dette formål.

-------------

Kort sagt, må der ikke bruges e-cigaret hvor der til dagligt opholder sig unge under 18 år. Dog er det tilladt på passagerskibe for besætningen at dampe i egne områder, eller skibets ledelse kan give passagere tilladelse til at dampe i deres kahytter. Men så har vi paragraf 4, som er lidt mere interessant:

-------------

§ 4. Lederen eller arbejdsgiveren skal på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, der ikke er omfattet af § 3, stk. 1, og på steder, hvortil offentligheden har adgang, udarbejde en skriftlig politik for anvendelse af elektroniske cigaretter. Politikken skal være tilgængelig for brugere, medarbejdere og besøgende.

  • Stk. 2. Politikken, jf. stk. 1, skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt og i givet fald hvor der må anvendes elektroniske cigaretter.

-------------

Hvad betyder alt dette? Dette betyder, at hvis din arbejdsplads ikke hører under §3, kan din arbejdsgiver faktisk give tilladelse til, at der må dampes i virksomheden. Det kræver blot der laves en ny rygepolitik hvori brug af e-cigaretter integreres som nyt punkt. Tilladelse kan dog ikke gives såfremt offentligheden har adgang, som f.eks. supermarkeder, biblioteker, diskoteker osv. (Dog kan på disse arbejdspladser indrettes et rum kun for personale)

Er du i en produktionsvirksomhed kan du søge om der må dampes på produktionsgulvet og det samme gør sig gældende i et kontormiljø.

 

For at få udarbejdet en sådan ny politik bør du gå til din leder, chef, tillidsmand eller anden beslutningstager og forklare om fordelene ved damp. Det kan f.eks. være:

· Ingen lugtgener.

· Øget produktivitet, da du ikke skal forlade firmaet for rygepause.

· Bedre helbredsmæssige aspekter.

· Mulighed for andre ansatte, at se fordelene ved damp.

· Indsæt selv flere argumenter.

 

Hvis det er muligt, vil et rum (eller et hjørne af kantinen) i firmaet til damp heller ikke kræve speciel udluftning eller andre investeringer.

Har din virksomhed ikke en rygepolitik skal denne faktisk laves jvf. Arbejdstilsynet. Blanket kan downloades her: https://goo.gl/uf8aP1

 

Hos da.pink-mule.com står vi heller end gerne til rådighed, hvis der skulle være spørgsmål vedrørende ovenstående fra dig eller din leder/beslutningstager. Vi kan ydermere også udfærdige en firmaaftale, skulle din virksomhed ønske en sådan.

 

I vores egen rygepolitik gives lov til, at vi må dampe i firmaet, dog er rum med lavthængende røgalarmer undtaget (En tak skal lyde til alarmcentralen for tålmodigheden).

 

Til sidst kan jeg kun ønske dig held og lykke og jeg håber du kan få din virksomhed til at indse fordelene ved damp fremfor analoge cigaretter. Jeg vil dog anbefale, at hvis du/I skulle få denne mulighed, så damp med måde. Brug e-cigaretten som et alternativ, hvor et sug eller to kan være nok for at tage trangen.

 

God fornøjelse :)

 

Kilde på lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180119#id877c159a-c6db-49b0-bf6d-d88fb6b10567

VISA MasterCard VISA Electron JCB ViaBill MobilePay Apple Pay Google Pay